1. Inleiding

De Stichting Henk Wever Fonds is opgericht op 17 oktober 2016. Gelijktijdig is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is een bankrekening geregeld.

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst wordt een beleidsplan aanbevolen. Bij het opstellen hiervan is rekening gehouden met de voorwaarden die de belastingdienst in deze stelt.

Het voordeel van ANBI is dat organisaties en particulieren hun giften in mindering kunnen brengen op hun belasting én dat de Stichting gevrijwaard is van belastingheffing over giften en schenkingen.

2. Doel van de Stichting en doelgroep

De Stichting heeft als doel het voor “financieel armlastige” leerlingen mogelijk te maken om een opleiding te volgen tot stuurman kleine zeilvaart en de opleiding Marcom A aan de Enkhuizer Zeevaartschool (EZS) of een soortgelijke opleiding. Tevens heeft de Stichting Henk Wever Fonds als doel zich in het algemeen in te zetten tot behoud van het gedachtegoed van Henk Wever als oprichter van voornoemde EZS tot het in ere stellen van opleidingen tot stuurman voor de zeilvaart. Dit alles zonder enig winstoogmerk.

De hiervoor bedoelde school (EZS) is opgericht in 1978 en verzorgt opleidingen tot het verkrijgen van het diploma stuurman kleine zeilvaart (KZV) en het diploma stuurman grote zeilvaart (GZV). Tevens begeleidt de school tot het behalen van het diploma Marcom A en tot de “doorstroming naar de handelsvaart”. De school wordt niet van overheidswege gesubsidieerd en bedruipt zich nagenoeg geheel door inning van collegegelden en examengelden van studenten.

Het Henk Wever Fonds richt zich op het financieel ondersteunen van leerlingen, die zich geroepen voelen tot en/of al werkzaam zijn in de zeilvaart en die daarvan hun beroep willen maken als stuurman of schipper/kapitein. Door de ondersteuning wordt het leerlingen mogelijk gemaakt om zich beroepsmatig te ontplooien, krijgt de school gemotiveerde leerlingen en de beroepsvaart gekwalificeerde medewerkers/ondernemers.

3. Organisatiestructuur

Het bestuur van de Stichting HWF bestaat uit onderstaande personen. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.

Bernt Folmer, Voorzitter, Enkhuizen

Martin Veul, secretaris, Zutphen

Peter van Lieshoud, penningmeester, Amsterdam

Marijke de Jong, bestuurslid, Enkhuizen

Henk Roelvink, bestuurslid, Enkhuizen

Arjen van der Veen, bestuurslid, Den Helder 

Amber Linders, bestuurslid, Loosdrecht

4. Werkwijze en financiën

De bestuursactiviteiten in 2016 en 2017 bestonden uit het oprichten van de stichting, het verwerven van sponsors en het in overleg met eerdergenoemde school selecteren van in aanmerking komende leerlingen voor ondersteuning door het Fonds. In 2019 komen tot op heden 7 studenten in aanmerking voor ondersteuning.

Tevens voert het Fonds een administratie betreffende haar inkomsten, betreffende de bedragen besteed aan voor ondersteuning in aanmerking komende leerlingen en betreffende in aanmerking komende redelijke onkosten die aan bestuursleden zijn betaald. Voorts wordt administratie gevoerd betreffende de kosten die gemaakt worden teneinde een eenvoudige kantooradministratie te kunnen voeren en van al datgene wat nodig en nuttig kan zijn voor de uitvoering van het doel van de stichting.

De stichting kent een boekjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. Na afloop van een kalenderjaar stelt de voorzitter in samenwerking met de secretaris en de penningmeester de jaarstukken op waaronder het financieel verslag van de penningmeester. Deze stukken worden in de jaarvergadering ter goedkeuring en decharge voorgelegd aan het volledige bestuur.

Na ondertekening vindt publicatie plaats van een overzicht op de website van het Fonds.

5. Overzicht gegevens Stichting

De Stichting Henk Wever Fonds is op 17 oktober 2016 opgericht (zie akte) en ingeschreven onder KvK-nummer 67087442. Het vestigingsadres is Paktuinen 57, 1601 GE te Enkhuizen.

Het fiscaalnummer (RSIN) van de Stichting is 856825013 met ANBI status.

Het banknummer van de Stichting is NL75 TRIO 0338 4261 59.

De website van de Stichting is: www.henkweverfonds.nl

Contacten met de Stichting verlopen via: info @ henkweverfonds.nl of via de voorzitter / secretaris (06 23 11 30 79)